رنج های مُقدس ، نگینِ درخشانِ خاطره نویسی زندان

طاهر پرسپویی – 14 اسد 1394 – 5 اگست 2015

رنجهای مُقدس کتابی است که به قلم نسیم رهرو نوشته شده و به چاپ رسیده است. در هر واژه و هرسطرِ این کتاب شکنجه ، درد ، مقاومت ، پایداری و افتخار جاریست. نویسندۀ رنجهای مقدس ، قساوتِ شکنجه گران «خاد» و مزدورانی را به تصویر می کشد که آماده بودند به دستورِ بادارِ روسی شان پوست از تنِ هموطنان ما جدا کنند، از طرفی مقاومتِ خارایین اسیرانِ مُشت و شانه بسته ای را نشان می دهد که به خاطرِ تعهد به آرمانِ والای آزادی ، استقلال میهن و عدالت اجتماعی حاضر بودند آگاهانه و دلاورانه از هفت خوان رستم بگذرند. در کتاب نامبرده تقلای شبا روزی مستنطقین «خاد» جهت به زانو در آوردن زندانی سیاسی و در مقابل ، پایداری زندانیان به طرزِ نمایانی نشان داده شده است. این جفا ورزی ها ، همه و همه یک هدف پلید را دنبال می کرد : خوشنودی ارباب جفاکارِ روسی و تطبیق سیاست های پست فطرتانۀ باند آدم کش«دموکراتیک خلق». ارباب و برده برای بقای خود و تحکیم پایه های خون آلودِ حاکمیتِ شان ، دست به هم داده بودند تا کلیه نیروهای ملی و دگر اندیش را از ریشه بر کنند. نکتۀ درد آور اینست که ، در صدرِ این برنامۀ ننگین و خانه برانداز قلع و قمع روشنفکران آگاه جامعه و بهترین فرزندان این ملت قرار داشت. 

در متن کتاب رنج های مقدس تهدید ، توهین ، دل آسا ، ترفند ، شکنجه و زجرِ طولا نی توسط نگارندۀ کتاب ( نسیم رهرو) به طور واقعی و مستند بازتاب یافته است. همچنان ، بی رحمی سازمان شکنجه و کشتار “خاد” در حق تمامی زندانیان ، بویژه ، هم پرونده های استاد نسیم رهرو و اعدام آنها نیز انعکاس خود را دارد. رنجهای مقدس تاریخ زنده و ملموسی است که مؤلف با صداقت و امانت داری کامل رویداد ها را با رنج تن و رنج روان مکتوب ساخته است. خواندن این کتاب نه تنها برای خوانندۀ امروزی جالب و ضروری است که برای نسل های پسین نیز درسِ استواری و مقاومت را می آموزاند. با خوانش این کتاب در می یابیم که چگونه یک نسلِ آگاه و انقلابی که برآیند و عصارۀ نیم قرن تلاش ، مبارزه و تکاپو بود، توسط کودتاچیان هفت ثوری و ارباب خارجی شان سر زده شد. افزون برسرنوشت رقت انگیز نویسندۀ کتاب رنجهای مقدس بر بنیاد قصه های تلخ و جانکاهی که مو را بر بر اندام هر خواننده ای راست می کند، وضعیت دشوار سائر زندانی ها نیز منصفانه و بدون تعصب به تصویر کشیده شده است.
از دید من، رنجنامۀ زندان و زندانی کاریست دشوار ، پژوهشگرانه و گروهی که نوشتن آن«هفتاد من کاغذ» لازم دارد. کتاب رنج های مقدس گوشه ای از رویداد های غم انگیز زندان و رفتار های زشت و غیر انسانی باند وطن فروش “خلق” و پرچم در درون زندان است. کسانی می توانند با دردِ نسیم رهرو شریک شوند که خود در آتش سوزان شکنجه گاه های خاد و زندان پلچرخی سوخته باشند. آنهایی که درد شلاق ، بیدار خوابی ، توهین ، ناسزا و انواع شکنجۀ مستنطقین “خاد” را با گوشت و پوست شان لمس کرده اند ، با هر کلمه و هرعبارتِ این کتاب همسویی و آشنایی دارند. عذابی را که استاد نسیم رهرو در طول ده سال زندان کشیده است ، بالا تر از تصور و قیاس است. درد او را بهتر از هرکسی من می دانم و شکنجه شده گانی مانندِ من.
رنجهای مقدس در بر گیرندۀ یک سری رویداد های دوران حاکمیت ننگین ببرک کارمل و داکتر نجیب می باشد. ماشین خونریز«اگسا» و«کام» که خوبترین انسانهای این کشور را در زمان کوتاهی سر برید ، ضرورت به نوشتن ده ها جلد کتاب دارد که با دریغ یا هیچ نوشته ای از آن دوران سیاه در دست نیست ، یا خیلی ها اندک است. پس از «مرحلۀ تکاملی انقلاب ثور» عده ای انگشت شمار تا حدودی توانسته اند، چیزهایی بنویسند. اگر از میان هزاران زندانی با سواد هرکدام دو صفحه در این باب می نوشت ، امروز ما به کمبود معلومات دست اول مواجه نمی بودیم. کتاب رنجهای مقدس در میان خاطره ها و قصه های زندان در پیوند با شکنجه ، مقاومت، درد و عبرت گیری جای ویژه و برازنده ای دارد. من معتقدم که استاد نسیم رهرو بنابر درک مسوولیت تاریخی اش ، با قبول تمام موانع و مشکلات دست به قلم برده و این کتاب را با خون جگر نوشته است. اگر در درون زندان قلم و کاغذ در اختیار می داشت و امکان یادداشت گیری و نوشتن برای او میسر می بود، بی هیچ شکی قادر بود بخش بزرگی از آنچه که بر نسلِ جانانه و فرزانۀ این وطن رفته است را با تفصیلات بیشتر و دقیق تر می نوشت و پیشکش تاریخ و نسل فردا می کرد. من به عنوان یکی از زندانیان سیاسی در دوران حاکمیت «حزب دموکراتیک خلق» و یکی از قربانیان ستمگری های خاد ، کار بزرگ نسیم رهرو را می ستایم و آن را به دیدۀ قدر می نگرم.
وقتی فردی در چنگال دستگاه «خاد» – که نمادی بود از بربریت و بیگانه پرستی – می افتاد ، بلادرنگ او را به یکی از شکنجه گاه ها می بردند. در میان شکنجه گاه ها ، ریاست خاد ششدرک – با زیر زمینی های هولناکش و ریاست تحقیق خاد صدارت با سلول های مرگ آفرینش – از لحاظ وحشت و برخورد غیر انسانی زبانزد خاص و عام بود. ازهمان آوان گرفتاری متهم را زیر شکنجه های وحشیانه قرار می دادند. از لت و کوب گرفته تا برق دادن و بیدار خوابی و ناخن کشیدن و توهین و دشنام و فعالیت های استخباراتی و و و . غرض از اجرای اینهمه وحشت و نامردمی آن بود تا قفل دهن متهم را باز کنند. تیم شکنجه گران سعی می کردند تا هرچی زود تر متهم نام و آدرس یاران و همراهانش را در اختیار آنها قرار دهد تا به حساب آنها نیز برسند. در یک چنین موقعیتی فردِ زیرِ شکنجه دو راه در پیش داشت: یا خم می شد و یا مقاومت می کرد. چه انتخاب سختی؟! اگردهن باز می کرد ، هم خودش را بر باد می داد و هم روابطش را. در صورت قایم کردن ، شکنجه های سختِ جسمی و روانی بطور سیستماتیک و دوامدار بر او اعمال می شد. خوشبختانه استاد نسیم رهرو از شمارِ آن سرفرازانی است که بیشتر از شش ماه را در زیرِ انواع شکنجه عذاب کشید ولی کلید صندوقچۀ اسرارش را در اختیار دشمن قرار نداد. از همین جهت است که او امروز در میان دوستان و یارانش قدر و منزلت خاص دارد و همه او را به صفت یک رفیق خوب ، مرد عیار و مقاوم می شناسند. این نام نیک در دل تاریخ خواهد ماند. ضعف و سست ایمانی در هنگام استنطاق آبروی یک زندانی سیاسی را می برد ، به همان پیمانه که مقاومت و استواری برای او سرخرویی و نیک نامی به بار می آورد.
یاد آوری خاطراتِ زندان برای یک زندان دیده کار آسانی نیست. خواندن کتاب رنج های مقدس زندان کشیده را به یاد زندان و شکنجه می اندازد و رویداد های تلخ زندان زیر نظرش مجسم می شود. هزاران درود و آفرین به نسیم رهرو که توانسته است آنهمه رنج و شکنجه را دوباره تحمل کند!
این اثر از روی فجایع و ددمنشی های باند «خلق» و پرچم پرده بر داشته است که همیشه جرم و جنایت شان را سفیهانه انکار می کنند.
رنج های مقدس فریاد مشترک و داد خواهی همه زندانیان و شکنجه شدگان است. آوای شهیدانی است که در گورهای دستجمعی خوابیده اند. اشک و نالۀ مادرانی است که در غم فرزندان شان زهره ترک شده اند.
خاطرات زندان نسیم رهرو از قماش آن خاطره نویسی هایی نیست که نویسنده با خیال پردازی آنرا خلق کرده باشد، بل تجارب زنده و ملموسی است که سرگذشت خود نویسنده ، همبندان و یاران ارجنمدش را بیان می دارد. نثر زیبا، ساده ، روان و داستانگونۀ کتاب رنج های مقدس هر خواننده را افسون می کند. وقتی یک صفحۀ این کتاب را بخوانی ، دیگر نمی توانی کتاب را نا خوانده بر زمین بگذاری. بزرگوارانی چون استاد نصیر مهرین ، آقای کریم پیکار پامیر و دوست عزیزم محمد شاه فرهود با نوشتن مقدمه های عالی و عالمانه به حسنِ این کتاب افزوده اند. زحمات فراوان جناب داکتر حمید سیماب که خود یکی از زمرۀ زندانی های مقاوم و خوشنام دوران اقتدار شرمسارانۀ حزب “دموکراتیک خلق” است ، در زیبایی و اهمیت کتاب به طور حتم بی اثر نبوده است.
مطالعۀ این کتاب را برای تمامی وطن دوستان ، دردمندان و پژوهشگران شرافتمند توصیه می کنم.

17 thoughts on “رنج های مُقدس ، نگینِ درخشانِ خاطره نویسی زندان

  1. Pingback: Tadalafil
  2. Pingback: levitra 20mg
  3. Pingback: viagra tablets
  4. Pingback: buy viagra
  5. Pingback: buy cialis
  6. Pingback: cialis 20mg
  7. Pingback: amoxicillin 500

Comments are closed.