نسیم رهرو

آنچه در سلول‌های مرگ آفرینِ ریاست‌های چندین‌گانه خاد، ریاستِ امور تحقیق، زندان پلچرخی و در زندانهای ولایات بر اولادِ وطن گذشته است بالا‌تر از قیاس درد انگیز است. متأسفانه روی این انبارِ جنایات را با پردۀ ضخیمی ضخیمتر از خودِ جنایات‌- از سکوت، دروغ و نابودسازی اسناد پوشانیده‌اند. من با قصه‌هایم که برخاسته از تجارب ملموس و چشمدید‌های خودم هست روی گوشه‌گکی از این پرده دست می‌کشم و گرد و خاکِ آنرا می‌روبم …

نسیم رهرو
نسیم رهرو