مقدمه

دوست گرامی ام جناب نصیرمهرین با لطف و شفقتِ بزرگوارانه اش “رنج های مقدس” را کلمه به کلمه خواند و کمبود های آنرا ذره به ذره نشانی کرد. از رهنمایی های دلسوزانه و کارشناسانۀ این استاد گرانمایه و سخت کوش به خاطرِ زحماتی که در این راستا متقبل شدند ، بی نهایت ممنون و مشکورم.

آقای محمد شاه فرهود نه تنها “رنجهای مقدس” را با کمال دقت و مسئولیت خواند ، که خلاء های آن را نیز برملا ساخت. فرهود عزیز کسی است که با هر واژۀ “رنج های مقدس” نفس کشیده است. از همراهی و همیاری او تشکر می کنم.

از دوست گرانمایه و فرزانه ام آقای کریم پیکار پامیر سپاسگزارم که با لطفِ برادرانه و همیشگی اش کتاب را دانه به دانه خواند و در بهترسازی آن مرا یاری رسانید. از او نیز تشکر می کنم.

این سه مردِ فاضل و اهلِ دانش و فرهنگ با نوشتن مقدمه های زیبا و دلنشین بر کتاب “رنج های مقدس” بر من منت گذاشتند.

در ژرفای رنج های مقدس

nasir.mehrin

نصیر مهرین

از خاد شش درک تا قتلگاه پلچرخی

m.s.farhoed

محمد شاه فرهود

 رنج های مقدس یا مقاومت های مقدس

paikar-pamir

پیکار پامیر