طرح پشتی

پشتی کتاب رنج های مقدس را وثیق الله واثق طرح و کالیگرافی نموده است. البته با در نظرداشت محتوای کتاب ایشان تصاویر نمادی را در پشتی ماهرانه جا به جا کرده اند.

ranjhai-moqadas-nasim-rahro ranjhai-moqadas-nasim-rahro-sacred-tribulations-name ranjhai-moqadas-nasim-rahro-sacred-tribulations-back
 پشتی اول  وسط کتاب  پشتی دوم